MÔ PHỎNG CÁC SẢN PHẨM PHIM CÁCH NHIỆT ÔTÔ

Lựa chọn một loại xe và màu sắc. Bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa các mẫu phim Newsolar ở các vị trí: kính lái, kính sườn trước, kính sườn sau và kính hậu

Page Title

loại xe

Tỷ lệ màu phim (Đơn vị %)

Kính sườn trước
Kính sườn sau
Kính hậu
Kính lái *
*Kiểm tra luật màu địa phương trong khu vực của bạn

Màu xe